Om hållbarhet

För oss på NCC är hållbarhet och transparens viktigt och vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Att utvinna sten och grus från berggrunden är en resursintensiv process som vi försöker bedriva med så stor hänsyn till vår omgivning som möjligt. 

Miljövarudeklarationer 

Det är viktigt att du som kund ska veta hur mycket vi påverkat vår omgivning för att tillverka de produkter du köper av oss. Därför arbetar vi aktivt med att ta fram specifika produkt- och anläggningsspecifika miljövarudeklarationer (eng. Environmental Product Declaration (EPD)). En miljövarudeklaration är en tredjepartsverifierad sammanställning av en produkt eller tjänsts miljöpåverkan baserat på en standardiserad livscykelanalys, och är idag ett väletablerat sätt att kommunicera miljöprestanda på. Miljövarudeklarationerna hjälper oss att analysera exakt vilka processer och steg i produktionen som har störst miljöpåverkan och att göra riktade insatser där. Våra miljövarudeklarationer publiceras på EPD International (environdec.com) och du hittar dem när du söker på ”NCC” i EPD Library.

En stor del av utsläppen kopplade till våra produkter kommer från transporten ut till dig som kund. Eftersom utsläppen varierar mycket beroende på avstånd till produktionsanläggning så har vi ingen miljövarudeklaration som redovisar utsläppen för transporten ut till just dig. Transport till och från våra täkter och produktionsanläggningar genomförs av externa aktörer och räknas därför som indirekta utsläpp (Scope 3). För indirekta utsläpp har vi på NCC som mål att åstadkomma en 50% minskning av CO2e, inom fyra områden med störst klimatpåverkan; betong, stål, asfalt och transporter. Läs gärna mer om NCC:s hållbarhetsmål här.

Biologisk mångfald

Att förbättra och främja den biologiska mångfalden är viktigt för oss. Den föränderliga miljön i en grus- eller bergtäkt skapar möjligheter att främja biologisk mångfald och gynna vissa arter både under pågående verksamhet och under återställandetiden. NCC har utvecklat en metod, NCC Kielo, för att identifiera och följa upp åtgärder för att upprätthålla och främja biologisk mångfald i grus- och bergtäkter. Du kan läsa mer om vårt arbete kring biologisk mångfald här